Time Converterโครงการซัมเมอร์แคมป์ประเทศนิวซีแลนด์ 2557

เมืองโอ๊คแลนด์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 26 เมษายน 2557(4 สัปดาห์)

รับนักเรียนอายุ 11 ปีขึ้นไป
สถานที่ เมืองโอ๊คแลนด์(Auckland)ประเทศนิวซีแลนด์โอ๊คแลนด์อยู่ทางเกาะเหนือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์เป็นศูนย์กลางของธุระกิจการศึกษา, การท่องเที่ยวและเป็นเมืองท่าสำคัญ, มีความปลอดภัยสูงและโอ๊คแลนด์ ได้สมญานามว่า เมืองแห่งการแล่นเรือใบ(The City of Sails)
ระยะเวลา 4 สัปดาห์
หลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษาในช่องเช้า ตามตารางเรียนในวัน ธรรมดาพร้อมทัศนศึกษา กิจกรรมต่างๆ หลายรูปแบบในช่วงบ่ายรวมถึงใน วันหยุดและกิจกรรมกับครอบครับชาวนิวซีแลนด์
พิเศษ ท่องเที่ยวเมืองโรโตรัว(Rotorua)เมือแห่งน้ำแร่และน้ำพุร้อน(2วัน1คืน) แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาะเหนือ
สถานที่เรียน New Zealand Language Centres หรือ NZLC สถาบันสอนภาษาชั้นนำ และมีชื่อเสียง ซึ่งเปิดดำเนินสอนมากกว่า 30ปี มีวิทยาเขตทั้งหมด 3 แห่งคือ โอ๊คแลนด์(Auckland), ไครสต์เชิร์ช(Christchurch), เวลลิงตัน (Wellington) สำหรับวิทยาเขตโอ๊คแลนด์ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เพียบพร้อมด้วย อุปกรณ์การเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก
ที่พัก พักกับครอบครับชาวนิวซีแลนด์(นักเรียน 2 คนต่อครอบครัว)
อาหาร ครอบครัวจะเตรียมอาหารเช้าและเย็นให้ในวันธรรมดา ส่วนเสาร์-อาทิตย์จะเตรียมให้ 3 มื้อ
ประกาศนียบัตร หลังจบหลักสูตร นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบัน NZLC
ค่าใช้จ่ายโครงการ คนละ 147,500บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการรวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรโดยสายการบินไทย
ค่าเรียนตลอดหลักสูตร
ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุไว้
ค่าอาหารและค่าที่พักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ตลอดโครงการ
ค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภทท่องเที่ยวแบบกลุ่มเท่านั้น
ค่าภาษีสนามบิน
ค่ารถรับ-ส่งสนามบินและทัศนศึกษาตามรายการ
ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเมืองโรโตรัว(Rotorua)(2วัน1คืน)
**ฟรี!! เสื้อยืดสุดเทห์ซัมเมอร์แคมป์คนละ 1 ตัวและ CD ประมวลภาพหลังจากกลับจากแคมป์
ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวม ค่าหนังสือเดินทาง (Passport)
ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้
ค่ากิจกรรมใดๆ ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้
ค่ารถประจำทางไป-กลับ ระหว่างที่พักกับโรงเรียน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน, ค่าช้อปปิ้ง เป็นต้น
ขั้นตอนการสมัคร กรอกใบสมัครพร้อมทั้งส่งสำเนาหนังสือเดินทางมายัง Email:admin@stepforward-edu.com หรือ Fax:02 997-8818 พร้อมชำระค่ามัดจำ 15,000บาท เข้าบัญชี:ห้างหุ้นส่วนจำกัด สเต็ป ฟอร์เวิร์ด เอ็ดดูเคชั่น
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต บัญชีเลขที่ 360-280274-1 ประเภทออมทรัพย์

ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือภายในวันที่ 31 มกราคม 2557
***พิเศษ รับส่วนลด 2,000บาท สมัครภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556***
ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557(จะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง)
สำหรับผู้ปกครองนักเรียนที่สมัครซัมเมอร์แคมป์มีความประสงค์ทำวีซ่าท่องเที่ยวที่ประเทศนิวซีแลนด์ด้วยเช่นกัน ทางศูนย์ฯยินดีบริการยื่นขอวีซ่าให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดและตารางกิจกรรม
ดาวน์โหลดใบสมัคร

ตัวอย่างภาพกิจกรรม


Copyright © 2013 STEP FORWARD EDUCATION. All rights reserved.